Eisen werkgevers

Eisen voor de werkgever

Aan welke eisen moet de inrichting van een telewerkplek voldoen?

Door de sterk afwijkende functies en omstandigheden is het mogelijk om algemene richtlijnen te geven voor de inrichting van de werkplek. De telewerker moet op zijn telewerkplek over dusdanige voorzieningen en technische faciliteiten beschikken, zodat hij op de telewerkplek dezelfde werkzaamheden kan verrichten als op kantoor.

Nadat met ingang van 1996 het 'Thuiswerkbesluit', dat onderdeel uitmaakt van de Arbowet, ook van toepassing is op telewerk, ligt de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden thuis in bijna alle gevallen bij de werkgever. De eisen die aan de telewerkplek worden gesteld, zijn echter niet zwaar en zullen de werkgever in de regel niet voor grote problemen plaatsen. Een afgescheiden werkruimte is gewenst (zeker als er zich onder werktijd nog andere gezinsleden in huis bevinden); daarnaast gaat het in eerste instantie om goede werkplekgebonden voorzieningen: een goede stoel, een geschikte tafel en goede verlichting.

De werkgever is weliswaar verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden -hij moet voorlichting geven en adequate maatregelen nemen, maar hij is niet verplicht apparatuur en meubilair ter beschikking te stellen.

Arbeidstijdenwet

Naast de Arbo-wetgeving is het zogenaamde Beeldschermbesluit en de nieuwe Arbeidstijdenwet van toepassing, die richtlijnen geven voor de inrichting van de werkplek en voor de tijdsduur, die maximaal aan één stuk door achter een beeldscherm mag worden gewerkt. De Arbeidstijdenwet geeft richtlijnen voor het aantal uren, dat de werknemers aan één stuk of op inconveniënte uren mag werken.

Telewerkers worden door de Arbeidsinspectie niet tot de primaire risicocategorieën gerekend, omdat de arbeidsomstandigheden van telewerkers over het algemeen erg goed zijn. Vaak biedt telewerken zelfs zoveel voordelen voor werknemers, dat eventuele tekortkomingen of ongemakken daardoor ruimschoots gecompenseerd worden.

Terug naar overzicht